Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

транспортна фирма карго планет

Търговските фирми предоставят транспортни услуги. Транспортът е съществено звено в цялостния бизнес цикъл. Посредством транспортните услуги, предоставяни от транспортни фирми се благоприятства значително бизнесът като цяло.

Транспортната фирма е вид търговска фирма и подлежи на регулация от Търговския закон. Предвид спецификата на услугата, която предоставя е под регулация и на Закона за автомобилните превози, Закона за железопътния транспорт, Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за морското пространство, вътрешните водни пътища и пристанища.

Общо казано предметът на дейност на транспортната фирма е превоза на товари и пътници.

Услугата превоз на товари и пътници се предоставя с различни видове транспортни средства. Крайната бизнес цел при осъществяване на подобен вид услуга е реализиране на печалба.

Съществуват различни видове транспортни фирми. Различната категоризация бива според вида на собственост, размерът на капитала, спецификата на превозите, които съответната транспортна фирма осъществява. Транспортните фирми се различават и по правната форма и начина на учредяване.

Фирмите, които са от по-съществено стопанско значение, са категоризирани според формата на собственост:

  • Държавни
  • Частни
  • От смесен тип
Морски транспорт с контейнери

Транспортните фирми се различават и спрямо произхода на превозвачите:

  • Транспортни превозвачи от национален произход
  • Транспортни превозвачи от чуждестранен произход
  • Транспортни превозвачи от смесен произход

Видът превозно средство също квалифицира фирмите по следния начин:

  • Фирми, предоставящи автомобилен транспорт на товари и пътници
  • Фирми, предоставящи железопътен транспорт на товари и пътници
  • Фирми, предоставящи въздушен транспорт на товари и пътници
  • Фирми, предоставящи воден транспорт на товари и пътници

Капиталът на транспортната фирма е предопределящ за осъществяване на дейността й.

Предоставянето на подобен вид услуга е пряко свързано със солидна инвестиция в транспортни средства, подръжка на същите и не на последно място поддържане на необходимата материална база и заплащане на персонала.

Източниците за финансиране на транспортната фирма не се различават по същност и произход от търговската фирма. Те биват съответно вътрешни и външни.

Comments are closed.