Кредитни продукти

Плаващ лихвен процент

Плаващ лихвен процент

Разберете всичко за плаващия лихвен процент.

Плаващият лихвен процент е един от най-разпространените видове лихвени проценти, които се използват във финансовия свят. Това е вид лихвен процент, който се променя във времето, в зависимост от определен показател или базова лихва.

Какво е лихвен процент

Лихвен процент е цената на заемните средства, която се заплаща от заемополучателя на заемодавеца за ползване на заемните средства. Лихвените проценти могат да бъдат фиксирани или плаващи, като в случая с плаващия лихвен процент, те се променят във времето в зависимост от определен показател или базова лихва.

Видове лихвени проценти

Плаващият лихвен процент може да бъде базиран на различни показатели или базови лихви. Някои от най-често използваните показатели включват Лондонската междубанкова лихва (ЛИБОР), Европейската централна банка (ЕЦБ) лихва или други референтни лихвени проценти на междубанковия пазар. Тези показатели могат да се променят на дневна, месечна или годишна основа, което води до промени в плаващия лихвен процент на заема.

Ползите и рисковете на плаващия лихвен процент

Плаващият лихвен процент има своите предимства и рискове. Една от големите предимства е гъвкавостта му, тъй като може да се променя във времето, в зависимост от показателя или базовата лихва. Това може да бъде полезно за заемополучателите, които могат да се възползват от по-ниски лихвени проценти, ако показателят спадне. Освен това, плаващият лихвен процент може да бъде по-конкурентен и да предлага по-ниски разходи за заемополучателите в сравнение с фиксираните лихвени проценти.

Въпреки това, плаващият лихвен процент има и своите рискове. Един от основните рискове е несигурността, свързана със смяната на показателя или базовата лихва, което може да води до нестабилност на месечните вноски на заемополучателя. Освен това, ако показателят нарастне, то може да доведе до увеличаване на месечните вноски, което може да натовари бюджета на заемополучателя. Така че, въпреки предимствата, плаващият лихвен процент носи и определени рискове, които трябва да бъдат взети предвид при избора на такъв вид заем.

Защо да кандидатстваш с нас?

✔ Кандидатстването и одобрението за кредит стават бързо и лесно!
✔ Кредитни продукти и за лица с лоша
✔ Онлайн кредити само от сигурни небанкови компании!

лоши кредити

Как работи плаващият лихвен процент

Плаващият лихвен процент се променя във времето в зависимост от определен показател или базова лихва. Например, ако заемът е базиран на Лондонската междубанкова лихва (ЛИБОР), то лихвеният процент ще се променя, когато ЛИБОР-ът се промени. Това може да се случи на дневна, месечна или годишна основа, в зависимост от условията на заема. Ако показателят спадне, то лихвеният процент на заема също ще спадне, което може да бъде изгодно за заемополучателя. В обратния случай, ако показателят нарастне, то и лихвеният процент на заема ще нарасне, което може да увеличи месечните вноски на заемополучателя.

Плаващият лихвен процент се определя от банката, която предоставя заема, и е обект на договореност между банката и заемополучателя. Това може да бъде предимство за заемополучателя, тъй като му дава възможност да се договори за по-изгодни условия, включително начина на определяне на плаващия лихвен процент.

Какво е „плаваща лихва“?

„Плаващата лихва“ е вид финансова лихва, която се променя със времето в зависимост от различни фактори, като например текущите пазарни условия, индексите на лихвата или други финансови индикатори. Тази форма на лихва може да се прилага в различни финансови инструменти, като кредити, заеми, облигации или депозити.

Лихвените проценти в промяна: Плаващият подход

Лихвените проценти – тълкуване и значение

Лихвените проценти са такса, която заемодателите (най-често банките) налагат върху заемополучателите (физически и юридически лица), за да компенсират риска, свързан с отпускането на заеми. Те представляват печалба за заемодателите и разход за заемополучателите и могат да бъдат фиксирани или променящи се.

Фиксираните лихвени проценти се определят в началото на заемния договор и остават непроменени през целия срок на заема. Плаващите лихвени проценти, от друга страна, се определят въз основа на пазарните условия и могат да се променят през срока на заема. Плаващият подход към лихвените проценти е динамичен и може да се променя в резултат на външни фактори като процента на базовата лихва, инфлацията, икономическите условия и други.

Кредитни оферти само от доказани кредитни компании!

✔ Вземи онлайн кредит за минути
✔ Лесно и прозрачно
✔ Изцяло по интернет

лошо ЦКР

Вижте още

Кредитна задлъжнялост

Kредити независимо от цкр

Проверка за одобрение на кредит