Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

244 Подходът ни при възприемането и анализирането на формата е много тясно обвързан с практическата дейност на дизайнера и това предопределя онези аспекти, върху които концентрираме вниманието си. Разглеждаме геометричните първообрази на формите и изявата им като структурни единици в общата композиция. За нас те притежават конкретни физически белези, които ги правят различни. Интерес представляват начините за тяхното комбиниране и чисто емоционалните реакции, които будят, както всяка една от тях, така и организирани в завършена композиция.

 Този подход дава възможност за по-голяма прецизност и категоричност, когато наблюдаваме, възприемаме и осмисляме един дизайнерски проект, неговата реализация като завършено изделие или вече съществуващ модел, създаден през определен исторически период. Той позволява, вземайки предвид и в известен смисъл игнорирайки технологията, която в началото на XXl век не ограничава волята на дизайнера, и естетическите си пристрастия – днес достатъчно противоположни, да концентрираме своето внимание върху основните, характерните особености на една дреха. Без да омаловажаваме утилитарните й качества – доколко е функционална и удобна зависи от предназначението й, нито художествените й или естетически достойнства – дали ни харесва, или не, това е относително, акцентираме върху начина, по който е изградена, и онова, което буди като емоции, и тяхната сила.

Днес често в началото на проектния процес е само едно хрумване – идеята на дизайнера за бъдещо изделие. Тази идея обикновено, дори винаги, се осъществява в една първоначална скица. Не всяка заслужава внимание и разбира се, не всяка се превръща в завършен продукт. В тази първоначална, пределно лаконична рисунка присъстват повече или по-малко стилизирана човешка фигура, общият силует на дрехата и най-вероятно няколко характерни елемента. Реализираният проект – завършено изделие – може да бъде анализиран в своята цялост – като обемно – пространствена форма, обща композиция, силует, цвят, характер на материите, орнаменти, конструкция, в контекста на средата – къде и как се сблъскваме с него и не на последно място какъв характер притежава. В първоначалната рисунка от всичко изброено най-категорично се изявяват силуетът и определен характер или образ.

Comments are closed.