Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

registracia-oodКогато предстои регистрация на нова фирма, обикновено възникват редица въпроси, свързани както със самата процедура по вписване, така и с последствията от нейното учредяване. Нормално е преди да впишете своята компания в Търговския регистър да се запитате: Правилната правна форма ли избрах? Как ще се отрази на дейността именно този юридически статут? С какво ме обвързва регистрацията на ООД? Сложна и скъпа ли е самата регистрация?

На всички тези и още няколко важни въпроса от registracia-na-firmi.com са отговаряли многократно, както са посочвали и основните разлики между едно дружество с ограничена отговорност и останалите видове фирми. Процедурата по регистриране на ООД има 3 важни аспекта, които не бива да бъдат пропускани, но ако искате да си спестите излишните формалности и възможността да получите отказ за вписване на вашата фирма, ви съветваме да се обърнете към добра правна кантора, която да ви преведе през този административен лабиринт максимално бързо и лесно.

Ето трите стъпки, които не бива да пропускате при регистрация на фирма ООД:

Учредяване

Дружество с ограничена отговорност не се учредява с вписването в Търговския регистър, а с провеждане на Общото събрание на съдружниците, на което се взема решение за създаване на нов правен субект с право да оперира свободно на пазара на стоки и услуги. За да се учреди вашето ООД, вие и вашите съдружници/съдружник следва да свикате Общото събрание, на което да подпишете дружествения договор, обвързващ вас – собствениците на капитала с делата на новоучреденото дружество.

Задължително е също изготвянето на протокол от Общото събрание, в който са описани дневния ред и взетите от съдружниците решения – в този случай основното решение е учредяването на дружество с ограничена отговорност. В договора трябва да бъде посочен и управител/управители на дружеството, който може да бъде един или няколко съдружника, а също и външно лице. Няма изискване съдружник да бъде управител на дружеството, както няма изискване и управителят да бъде съдружник във фирмата.

Внасяне на дружествения капитал

Основна характеристика на капиталовите дружества е наличието на дружествен капитал, който определя отговорността на съдружниците при погасяване на фирмените задължения. Капиталът е вид финансова гаранция за бъдещи партньори и кредитори, който ограничава вземанията до размера на дружествените вноски. Казано по-просто, с внасяне на своя капиталов дял, съдружниците са ограничено отговорни за задълженията на компанията до съответния размер, без да им бъдат предявявани претенции към личното им имущество.

Капиталът следва да се внесе в специално открита за целта набирателна сметка преди подаване на документите за вписване. Минималният размер на капитала е 2 лв, съгласно Търговския закон, но в повечето случаи се внася по-голяма сума. В учредителния договор се посочва пълният размер на капитала, като не е задължително той да бъде внесен в пълната си цялост при регистриране на дружеството. Въпреки това се посочва срок, в който ще бъде изпълнено довнасянето на целия капитал, който срок не може да бъде по-дълъг от две години от датата на вписване.

Изготвяне на нотариално заверен образец от подписа на управителя/управителите

При регистрация на фирма, независимо от правната ѝ форма задължително се изготвя нотариално заверен образец от подписа на управителя. При учредяване на ООД е възможно длъжността ‘’Управител’’ да заемат повече от едно лица, като всички те следва да заверят пред нотариус своя подпис (спесимен), който ще фигурира във всички бъдещи документи на дружеството. Нотариално заверените подписи се прилагат към останалите документи за вписване, така че е редно тази процедура да се изпълни преди подаване на заявлението за регистрация.

Comments are closed.