Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

Оперативният лизинг осигурява прехвърляне правата за ползване на различно имущество, включително транспортни средства. Срокът на ползване е определен в сключения за целта договор. Предмет на договора може да бъде различно имущество: оборудване – търговско и производствено; техника – селскостопанска, строителна; автотранспорт – леки и товарни транспортни средства; както и недвижимо имущество – цех, офис, търговска площ.

Оперативният лизинг е временно ползване, а не покупка. Рискът за наемателя при сключване на договора е малък, защото имуществото не се купува, а само се наема за временно ползване. Има някои условия, които могат да направят сделката неизгодна, например, някои разходи за услуги, включени в лизинговите вноски. За някои от тях лизингодателят може да е прав – техническите прегледи и ремонт са необходими за да се запази техниката, за да може пак да се предостави на лизинг.

Други са излишни, например, информационно поддържане при ползване в чужбина като се знае, че техниката няма да напуща страната. Ако имуществото се окаже негодно за ползване, наемателят има право да го върне.

Много е важно да се обърне внимание за срока на връщане на ползваното имущество – той трябва да се спазва, както и записания ред за неговото изпълнение. Предимствата на оперативния лизинг са много и то икономически обосновани. Представителите на малкия и среден бизнес предпочитат да ползват за своите цели наето имущество. Тук става въпрос за нещо неспецифично за основния бизнес – наема се оборудване или техника за изпълнението на даден проект. Така се икономисват средства както за закупуване, така и после за съхраняване на нещо, което повече няма да се ползва.

Средствата се ползват за развитие на основния бизнес и не се нарушава баланса. Особено голямо приложение намира оперативния лизинг в селското стопанство, минната промишленост, транспорта и строителството.

Като минус може да се отчете ограничението в ползването по причина, че вие не може да сте единствените ползватели. Лизингодателят може да ограничи режима на ползване на имуществото (например, при оперативен лизинг на автомобили – максимален годишен пробег).

Оперативният лизинг дава възможност да се избира от наличното имущество. Покупка на оборудване или техника по ваша поръчка с индивидуални характеристики е малко вероятна. Предимствата си остават
водещи, което прави сделката целесъобразна.

Comments are closed.